Εγγεγραμμένοι χρήστες

  Συμπληρώστε το Ονομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης σας και πατήστε "Είσοδος".
  Χρήστης
  Κωδικός

  Ξεχάσατε τον κωδικό σας?

  Νέος χρήστης


  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ NEWMEDIA

  1. Πληροφορίες για την Εταιρία και την ιστοσελίδα μας

  Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής μας πολιτικής και την εφαρμογή της εμπορικής μας δραστηριότητας.

  Η παρούσα Πολιτική Συλλογής και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων αφορά τόσο στην ίδια την εταιρία, όσο και στην ιστοσελίδα μας.

  Εταιρική Επωνυμία:  Τεχνολογίες Νέων Μέσων Α.Ε.
  Διεύθυνση:  Μητροπόλεως 63
  Πόλη, ΤΚ:  Θεσσαλονίκη, 546 23
  Χώρα:  Ελλάδα
  Περιγραφή εμπορικής δραστηριότητας:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
  URL ιστοσελίδας:  http://www.new-media.gr
  Υπεύθυνος Επεξεργασίας:  Μαυρίκος Ελευθέριος

   

  2. Οι υπηρεσίες και οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας

  Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει στους επισκέπτες της την επικοινωνία με άλλους επισκέπτες ή την αποστολή πληροφοριών, κατά τη διαβίβαση όμως των οποίων μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Σημειώνεται ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση η NEWMEDIA δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιονδήποτε τρίτο.

  Σημειώνεται ότι η NEWMEDIA δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των ως άνω εταιριών/ιστοσελίδων.

   

  3. Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

  Η εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-πελατών της, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου μας (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου τους (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους.

  Τα δεδομένα όμως αυτά δεν συσχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών-επισκεπτών μας, τα οποία τηρούνται στα αρχεία μας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους.

  Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί "cookies" για την αποθήκευση συγκεκριμένων δεδομένων. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα "cookies" είναι τα εξής:

  Διεύθυνση IP

  Session Number ID

  Customer ID

  Payment ID

  Τα δεδομένα όμως, που αποθηκεύονται στα "cookies", δεν συσχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών-επισκεπτών μας, τα οποία τηρούνται στα αρχεία μας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους.

   

  4. Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής τους

  Η πρόσβαση στη σελίδα μας επιτρέπεται χωρίς την αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμία).

  Η εταιρία μας συλλέγει κι επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι πελάτες-επισκέπτες της ιστοσελίδας μας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της.

  Η χρήση των δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην διεύθυνση: info@new-media.gr.

  Η εταιρία μας δεν συλλέγει πληροφορίες για τους πελάτες-επισκέπτες μας από άλλες πηγές, όπως Δημόσια Αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

   

  5. Διαβίβαση Δεδομένων

  Η εταιρία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των πελατών-επισκεπτών της χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους σε τρίτους Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η συγκατάθεση θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε με επισημείωση σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή των δεδομένων. Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην διεύθυνση: info@new-media.gr

  Η υποχρέωση μη διαβίβασης ή γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αίρεται σε κάθε περίπτωση, που ορίζει ο νόμος ή οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   

  6. Εμπιστευτικότητα-Ασφάλεια

  Η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες-επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους (identifiers), όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, κωδικός εισόδου στην ιστοσελίδα κ.λ.π. με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης (χρήση πρωτοκόλλου ).

  Η εταιρία μας τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία της, από:

  • Παράνομη πρόσβαση
  • Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη
  • Παράνομη τροποποίηση
  • Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

  Η NEWMEDIA δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της NEWMEDIA ή των υπαλλήλων της.

   

  7. Δικαίωμα πρόσβαση και αντίρρησης

  Οι πελάτες-επισκέπτες της ιστοσελίδας μας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: NEWMEDIA, Μητροπόλεως 63, 54623, Θεσσαλονίκη, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Η NEWMEDIA υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο της.

  Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται επίσης να προβάλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, που τους αφορούν. Ειδικότερα μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση, προσωρινή ή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμη και τη διαγραφή τους.

  Η Παρούσα πολιτική συλλογής και Διαχείρισης της Εταιρίας μας είναι σύμφωνη με το Ν. 2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   

  8. Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

  Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της τοποθεσίας NEW-MEDIA.GR λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. H τοποθεσία NEW-MEDIA.GR διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

   

  9. Ηλεκτρονική Ενημέρωση

  Η τοποθεσία NEW-MEDIA.GR παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η τοποθεσία NEW-MEDIA.GR δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / χρήστη. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η τοποθεσία NEW-MEDIA.GR σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

   

  10. Παροχή υποστήριξης στους πελάτες-επισκέπτες

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την πολιτική διαχείρισης της εταιρίας μας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε:

  Όνομα υπευθύνου: Ελευθέριος Μαυρίκος

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310260252

  Fax: 2310260252

  E-mail: info@new-media.gr

   

  Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση στο ερώτημά σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

   

  URL: www.dpa.gr

  Διεύθυνση: Ομήρου 8, 10565, Αθήνα